پرداخت سفارشات توسط امو بانکی

شما میتوانید در پایان مراحل خرید فاکتور خود را با مراجعه به بانک یا یکی از دستگاههای خودپرداز بصورت واریز به حساب یا واریز به کارت (کارت به کارت) پرداخت نمایید.